کنفرانس ها

بین المللی :

حماد کشاورزپور، مهرداد فرید و محمد اقتصاد, 1388 - تهران, طراحی یک رویه کنترلی جدید در فضای موجی برای عملیات از راه دور دو سویه با تاخیر زمانی در کانال ارتباطی, هفدهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك,

Keshavarzpour, H. ; Eghtesad, M. ; Farid, M, 2008 - Hawaii, HI, A new approach to wave controller design in a time-delayed nonlinear telerobotic system, World Automation Congress - WAC, ادامه...

داخلی :

حماد کشاورزپور کومله
حماد کشاورزپور کومله

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^